Názov a typ projektu

Podpora pracovných miest v spoločnosti SETL SK, s.r.o.

Dopytovo – orientovaný projekt
OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 - Podpora pracovných miest

Prijímateľ:

SETL SK, s.r.o.

Trvanie projektu:

október 2019 – september 2020

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačnému programu Ľudské zdroje“

www.esf.gov.sk; www.employment.gov.sk; www.ia.gov.sk